Artikel 1- Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Aviendha Brows and More en een client waarop Schoonheidssalon Aviendha Brows and More deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam: Aviëndha Brows and More
Vestigingsadres: Langeweg 32 Stellendam

E-mailadres: info@aviendha.nl
Kvk-nummer: 78658845
Btw-identificatienummer: NL003360837B50

Artikel 3- Inspanningen schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Aviendha Brows and More zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Aviendha Brows and More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Aviendha Brows and More zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 4- Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande telefonisch aan de afspraak aan Schoonheidssalon Aviendha Brows and More melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Aviendha Brows and More 100 procent voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 100 procent van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Schoonheidssalon Aviendha Brows and More moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Bij 3 no-shows heeft Aviendha Brows and More het recht de cliënt de toegang tot de zaak te weigeren.
 7. Als de cliënt voor de 2de keer de afspraak wil verplaatsen (binnen 24uur van de gemaakte afspraak) worden hier kosten aan verbonden wel te verstaan 50% van het totale behandel bedraag.
 8. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 5 – Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 6- Betaling

 1. Schoonheidssalon Aviendha Brows and More vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en website.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen.
 5. Aviendha Brows and More staat in haar recht om 100% van het totaalbedrag in rekening te brengen bij het te laat annuleren van de afspraak door de cliënt. De cliënt dient 24 uur van tevoren de behandeling te annuleren.

 Artikel 7- Aansprakelijkheid

 1. Schoonheidssalon Aviendha Brows and More is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Aviendha Brows and More is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Schoonheidssalon Aviendha Brows and More is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 8 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9- Beschadiging en/of diefstal

 1. Schoonheidssalon Aviendha Brows and More heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Schoonheidssalon Aviendha Brows and More meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10- Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Aviendha Brows and More het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Schoonheidssalon Aviendha Brows and More wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11- Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Aviendha Brows and More en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Aviendha Brows and More.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 12- Geheimhouding

 1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14- Behandelingen

 1. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 2. Regels voor wimperlifting:

Vermijd als dit mogelijk is 24 uur oogmake-up.(ivm het nat worden van de wimpers tijdens make-up verwijderen)

Vermijd voor de eerste 24 uur direct contact met water.
Denk aan: regen,douchen, zwemmen, make-up verwijderen, de sauna en stoombaden e.d.

Vermijd voor de eerste 24 uur sporten.
Denk aan: overmatig transpireren, douchen na het sporten e.d.

Na 48 uur kunt u mascara op waterbasis gebruiken.

Wij raden af om de wimpers extra te krullen met een wimper kruller.

Vermijd wrijven van de ogen.

Borstel iedere ochtend en avond Uw wimpers met het door de schoonheidsspecialiste geleverde borsteltje,

Wilt u het mooie resultaat behouden, dan adviseren wij u na 4/5 weken de behandeling te herhalen.

3. Regels voor Wenkbrauw Lamination:

Vermijd voor de eerste 2 uur direct contact met water Denk aan: regen,douchen, zwemmen, make-up verwijderen, de sauna en stoombaden e.d.

Vermijd wrijven van de wenkbrauwen.

Borstel iedere ochtend en avond Uw wenkbrauwen met het door de schoonheidsspecialiste geleverde borsteltje,

Wilt u het mooie resultaat behouden, dan adviseren wij u na 4/5 weken de behandeling te herhalen.